Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk,

Areal

4300 m2

Bruttoareal

4300 m2

Prisantydning

38 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Utviklingseiendom

Kort om eiendommen

Utviklingseiendom med kontantstrøm og sentral plassering
- Tomteareal 14 915 kvm
- Ubebygget del 10 600 kvm
- Eksisterende bygg 4 300 kvm
- Utleid 100% av bygg og 90 % av uteareal.
- Dagens leieinntekt ca. 1,95 MNOK. (pot. 2,7 MNOK)
- Byggeår 1965 og 1970

Eiendommens potensiale

Etter meglers mening er dagens leienivå på snittleie 474 kr/m2 for lavt selv for dagens standard og bør kunne heves til minimum 600 kr/m2 i løpet av en periode. Leienivået vil da nå ca. 2,7 MNOK eks mva pr. år. I tillegg kommer verdien av tomtepotensialet på 10,2 da og utbyggingsmuligheten her.

Bebyggelse

Byggeår: Byggetrinn 1 - 1965, Byggetrinn 2 - 1970.
Kaldtlager med betydelige muligheter for utvikling. Kan gjøres om til varmtlager med relativt små investeringer.

Beliggenhet

Solgaard Skog er et veletablert næringsområde ved Mosseporten, cirka 2 km øst for Moss sentrum. Området ligger i krysset mellom E6 og innfartsveien til byen, og beliggenheten egner seg spesielt godt for virksomheter som ønsker seg en strategisk beliggenhet ved E6 i Moss.
Beliggenheten er spesielt god for importbedrifter som ønsker god kommunikasjon med containerhavnen i Moss.

Adkomst

Fra avkjøring 14 på E6 ved Mosseporten > kjør 650 m sydover langs Vålerveien > eiendommen på vestre side.

Innhold

4 separate haller. Betongpeler på fjell med betongdragere, skillevegger/yttervegger i leca og stålplater.
Hall 1 og 2 - byggeår 1965 hver på 1 100 m2
Hall 1 er ikke renovert. Har 2 elektriske kjøreporter, en i hver ende
Hall 2 har 1 elektrisk kjøreport og en manuell. I hall 2 er det en mesanin på ca. 100 m2 med kontorer - nyoppusset. Under mesaninen er det et lokale som er benyttet til garderobe for en leietaker. Denne delen er isolert.
Hall 3 og 4 - byggeår 1970 hver på 1 000 m2
Hall 3 har 2 elektriske kjøreporter og lettveggskille mot hall 4
Hall 4 har 2 elektriske kjøreporter på langvegg.
Hall 2,3 og 4 ble renovert i 2018 etter en brann i naboeiendommen.
Det er totalt 8 kjøreporter i de 4 hallene. Alle hallene har frostsikker vanntilførsel.

Parkering

Med dagens utnyttelse er det rikelig plass til parkering og utelagring på egen grunn.

Regulering

Reguleringsplan: Solgaard Skog. Eksisterende og nytt industriområde
Godkjent 30.04.85. Formål: Boligbebyggelse, trafikkarealer, parkbelte, industri, verksted, engros, lager og forretningsvirksomhet.
Tillatt BYA 65 % Tillatt byggehøyde 14 m.
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.
I tillegg omfattes eiendommen av "Kommuneplanenes arealdel 2021-2032 Vedtatt 20.03.21

Ventilasjon

Med unntak av kontorene så har bygningsmassen ingen mekanisk ventilasjon, kun luftelyrer over tak.

Standard

Hallene har enkel standard. Kontordelen har varme i gulv og balansert ventilasjon. Fiberoptisk internett tilknytning. Hele anlegget har røykvarslere tilknyttet bemannet alarmsentral (Avarn). Kontoret har også alarm tilknyttet samme sentral.

Beskrivelse av tomt

Planert, opparbeidet og inngjerdet hjørnetomt med gunstig for for videre utnyttelse. Det er 4 innkjøringer til eiendommen, hvorav hovedporten er elektrisk og åpnes ved mobiltelefonen. Eiendommen er videoovervåket. Ubebygd areal er ca. 10 800 m2.
GRUNNFORHOLD
Eiendommen var opprinnelig et tjern og myr. Dette ble etter oppkjøpet først brukt som fyllplass for Moss Kommune. Det ble senere brukt som lagerplass av Moss Glassverk og fylt opp med ulik fyllmasse, stein, glass og sand. Grunnen har delvis sunket mye. Det må påregnes grundig undersøkelse av grunnen før eventuell utbygging. Nye bygg må påregnes forankret til fjell. Eksisterende bebyggelse er pelet til fjell når det gjelder bæresystem - det gjelder ikke gulv som har hatt betydelige setninger og har vært opprettet. Undersøkelser av grunnen er bestilt av selger, og vil bli foretatt i uke 24-25, før bindende avtale inngås.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommen skal selges as-is, at det ikke vil bli gitt prisavslag for eventuelle DD-funn og at det ikke vil bli gitt skatterabatt ved kjøp av selskapet. Alt dette må hensyntas ved budgivning.

Oppvarming

Kontorer og garderober som er isolert, er elektrisk oppvarmet med panelovner. Lagerhaller er ikke oppvarmet.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Vedlegg til Salgsoppgaven

Ligningsverdi eiendommen
Brødrene Peterson AS årsregnskap 2021
LEIEKONTRAKT Goldfish Boat AS hall 4
LEIEKONTRAKT Jeloy Bygg AS hall 2
LEIEKONTRAKT Krapfoss Industrier hall 2 og kontorer
LEIEKONTRAKT Moss Service AS hall 1 revidert 30.03.2022_SIGNERT
Forsikringsavtale
Brannteknisk statusrapport
Service rapport
Kart Vålerveien 147
Reguleringsplan Vålerveien 147
Infoland Matrikkelkart
Adkomst til eiendommen
Infoland Reguleringsforhold bestemmelser til kommuneplanens arealdel
Infoland Tilknytning til offentlig vann og avløp
Infoland Reguleringsplanoversikt
Kjøpekontraktsmal som skal benyttes
Infoland Reguleringsforhold 2
Infoland Reguleringskart
Infoland Reguleringsforhold oversikt
Infoland Reguleringsforhold faresoner
Infoland Reguleringsforhold Bevaring
Infoland Grunnkart
Infoland Reguleringsbestemmelser
Infoland Grunnkart
Infoland Legalpant
Infoland Ledningskart
Infoland Kommunale avgifter og gebyrer
Infoland - Kommunale avgifter
Infoland Ferdigattest - Midlertidig brukstillatelse
Infoland - matrikkelinformasjon
Infoland Fundamentering -1968
Infoland-Innredning verksted i lagerhall 2 1970
Infoland Plan, snitt fasader bøyebu
Infoland Situasjonsplan
Infoland Plan, snitt, fasader lagerskur
Infoland plan snitt fasader lagerhall 2
Infoland Fasader og plan 2. etg.
Infoland - info om mulig Oljetank
Driftsavtale Brødrene Peterson ANS
LEIEKONTRAKT Winge Graveservice AS ute
LEIEKONTRAKT Storesund Maskin ute
LEIEKONTRAKT Steinar Wille ute
LEIEKONTRAKT Per Kåre Stene ute
LEIEKONTRAKT Moss Service AS leiekontrakt utearealer
LEIEKONTRAKT Eiendom og Invest AS utearealer
LEIEKONTRAKT Nationaltheatret AS hall 3
LEIEKONTRAKT RS Forskaling AS hall 4
Utskrift grunnbok
Oversikt over leiekontrakter 01.04.2022
Leietakeroversikt Vålerveien 147
LEIEKONTRAKT Utearealet E.A Eivind Akerland
LEIEKONTRAKT Utearealet Miljo & Agentur Ru
Brodrene Peterson oversikt over justeringsplikt
Tinglyst servitutt dagboknr. 184637 tingl.dato 03.03.08
Tinglyst servitutt dagboknr. 04604 tingl.dato 07.06.85
Tinglyst servitutt dagboknr. 04020 tingl.dato 23.05.79

Offentlig kommunikasjon

Det er ca. 400 m til bussholdeplass med følgende rutetilbud:
23: Sykehuset-Mosseporten (hyppige avganger)
620: Moss-Våler-Svinndal
641: Askim-Elvestad-Moss

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Telefon: (+47) 40461800