Eiendom til salgs:

Lagerseksjoner med sentralbeliggenhet på Åkebergmosen. Sluk i gulv tilknyttet oljeutskiller.

Myrveien 8
1640 Råde

Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

72 m2

Bruttoareal

72 m2

Prisantydning

1 390 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

Kort om eiendommen

Lagerseksjoner med sentral beliggenhet og kort vei til E6. Alle seksjonene levere med sluk i gulv tilknyttet oljeutskiller som muliggjør f. eks. vask av kjøretøy.

Bebyggelse

Planlagt oppført bygg med lagerseksjoner for salg. Bygningen føres opp på støpt, isolert betongdekke, bærekonstruksjoner i stål og yttervegger med isolerte stålelementer. Taktekke med TRP takplater el. Hver av seksjonene får sluk i gulv tilknyttet oljeutskiller, kjøreport, klargjort med vann/avløp for toalett, og grunninstallasjon for EL.

Innhold

Lagerseksjoner til salgs i prosjekt med totalt 13 seksjoner(totalt 1080 kvm.). Lagerseksjonene utgjør ca. 72 kvm. BTA og overleveres som beskrevet under:

Standardleveranse:

Konstruksjon:
- 1080 kvm. lagerbygg(+ teknisk rom 3 kvm) TEK 17
- Yttervegger i sandwich Pir 100/1200 B-S1
- Vegger mellom seksjoner EI30
- 4,5 meter fri høyde innvendig og ca. 6 meter mellom dragere
- Yttertak TRP 128 takplater i stål, galvanisert
- Betonggulv med 100mm isolasjon, stålglattet og støvbundet. Sluk i gulv
- Elektrisk leddport(bxh 4mx4,5m) med vinduer, 1 fjernkontroll og ståldør med egen låsesylinder

EL:
- Strømmåler til hver seksjon i felles hovedtavle
- Underfordeling 4x25A 400V hovedsikring i hver seksjon
- Grunnbelysning , 100-150 lux
- 1 stk. lysbryter over dør med fotocelle og lysbryter
- 1 stk. stikkontakt ved endefordeling
- Strøm til port
- 1 stk. 16A 3-fas
- Klargjort brannvarslingsanlegg med mulighet for varsling til vaktselskap og/eller brannvesen
- Panelovn i teknisk rom

VA/VVS:
- Hver seksjon leveres med 1 stk. gulvsluk, 1 stk. oppstikk 110mm spillvann og 1 stk. oppstikk 32mm vannledning

Gjennomføring av prosjektet forutsetter 60% forhåndssalg. To seksjoner er solgt.

Fellesutgifter for sameiet:
Fellesutgifter skal dekke løpende kostnader knyttet til sameiet som f.eks. forsikringer, kommunale avgifter, vedlikehold, serviceavtaler etc.
Utgiften fakturers månedlig.

Tilvalg Myrveien 8
Mesanin:
Mesanin og trapp utført i tre. Bredde 3 m lengde 6 m. Kr 69.000, - eks mva
Mesanin i metall 36 kvm.
Inkludert utenpåliggende trapp (velg side sett forfra)
Komplett rekkverk i front, fri høyde velges av kjøper, men fri høyde
over 3300mm kan ha et pristillegg. Standard ubehandlet spongulv, 38
mm. Ekstra tilvalg som økt kapasitet, pallport og innfelt trapp er mulig. Fra kr 139.000, - eks mva
Toalettrom:
2 ,1 m2, tak høyde 2,40. 1 stk gulvmontert toalett. 1 stk håndvask
m/batteri. Betonggulv. Reisverk kledd med mdf panel basic utvendig
og innvendig. Dør. Kr 23.800, - eks mva
Ekstra belysning:
Ekstra armatur i tak 2 stk: kr 6.700, - eks mva
Ekstra armatur i tak 4 stk: kr 11.300, - eks mva
Varmepumpe:
Luft til luft varmepumpe type Mitsubishi electric Kaitek 6600,
eller tilsvarende. Inkl 16A kurs og montering. Kr 34.600, - eks mva
Epoxy på gulv:
3-komponents epoxsystem. Tykkelse 2 mm. kr 485,-/kvm eks mva.
Priser låst frem til 01.10.2023

Beliggenhet

Eiendommen har sentral beliggenhet på Åkeberg Industriområde i Råde. Velutviklet næringsområde med ulike lager- og industrivirksomheter med enkel adkomst til E6.

Adkomst

Kort kjørevei fra avkjøring E6 ved Missingmyr. Se kartinformasjon.

Regulering

Eiendommen ligger under Kommuneplan Råde kommune, detaljregulert under reguleringsplan: Åkeberg Industriområde, med formål: Forretning/kontor/industri,
Se vedlagt reguleringsbestemmelser for ytterligere informasjon.

Beskrivelse av tomt

Eksisterende tomt skal fradeles og for sameiet vil tomtearealet utgjøre ca. 2 600 kvm. til felles bruk.
Tomten opparbeides med asfalterte transportarealer og foran seksjonenes kjøreporter.

Oppvarming

Seksjonene leveres uten varmekilde.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som månder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130