Fakta om eiendommen

Type lokale


Kontor

Areal

626 m2

Bruttoareal

626 m2

Kort om eiendommen

Sentralt beliggende kontoreiendom tilpasset og godkjent som legesenter. Legesenteret planlegger utflytting og legesenteret overtas uten leietakere.
Eiendommen er over 3 etasjer med kjeller, innhold:
1. etasje: Kundemottakssone, resepsjon og kontorarealer.
2 etasje: Kontorarealer og møterom.
3. etasje: Møterom/spiserom med kjøkken.
Kjeller: Boder og tekniske rom.

Dagens leietaker fraflytter eiendommen, og eiendommen forutsettes overtatt uten leietaker.

Bebyggelse

Eiendommen ble oppusset, utvidet (resepsjonsområde) og tilpasset dagens bruk i 2004. Eiendommen framstår som velholdt og i god stand.

Beliggenhet

Eiendommen ligger svært sentralt på Trara i Fredrikstad. Området grenser til sentrum og er attraktivt for kontorleietakere mv. Nærområdet består av skole, næringslokaler og boligeiendom.

Adkomst

Fra RV 109 inn i Freskoveien. Ta til venstre inn i Traraveien og første venstre. Eiendommen ligger på "baksiden" av "Røde mølle".

Innhold

Hele bygget er tilpasset for helsetjenester med tilliggende spesialtilpassede arealer.

Parkering

Det er noen parkeringsplasser på egen tom, ellers parkerer ansatte og kunder på oppmerkede parkeringsplasser i Øyvind Sørensensgate rett bak bygget.

Tomt

Liten asfaltert tomt som brukes til parkering.

Regulering

Eiendommen er uregulert, men godkjent brukt som bygning for helse og sosialtjenester.
Båndleggingssone, eiendommen påvirkes i forbindelse med ny jernbaneutbygging og ny jernbanestasjon i Fredrikstad.

Ventilasjon

Eiendommen har ventilasjonannlegg.

Standard

Bygget er utført i slammede betong/teglsteinsvegger el. saltak og noe flatt tak tekket med takstein og takpapp.

Beskrivelse av tomt

Liten asfaltert tomt som brukes til parkering.

Overtakelse

Etter avtale

Lovanvendelse

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.

Oppvarming

Fjernvarme

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med buss i umiddelbar nærhet

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130