Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

43255 m2

 

Kort om eiendommen

Handelsbygg Kongsberg AS org.nr. 996 311 821 er hjemmelshaver, og det er 100 % av aksjene i selskapet som selges.
Området kan bebygges med dagligvare, plasskrevende handel, industri, kontor og lager.

Eiendommens potensiale

ÅDT på Gomsrudveien forbi området er ca. 10 000

Litt informasjon om Kongsberg og Gomsrud næringsområde:
Kongsberg er navnet både på kommunen og på byen som er en småby i ordets positive forstand. Kommunen dekker et areal på 850 km2, og det bor ca. 25 000 mennesker her, hvorav 20 000 i byområdet. Folketallet er raskt stigende grunnet utviklingen av teknologiparken.

SSB anslår en økning til 30 000 innbyggere i 2030, mens Kongsberg kommune selv har et mål om 40 000 innbyggere.

Byen jobber aktivt med å tiltrekke seg innbyggere, talent og næringsliv fra omkringliggende steder.

Link til film laget av kommunen i denne sammenheng:
https://www.youtube.com/watch?v=WCiL99G4YRg

Kommunen har også betydelig innsig fra omkringliggende kommuner (Notodden, Sauherad, Skien, Siljan, Flesberg, Øvre Eiker, Hof og Lardal).

Totalt ca. 40 000 mennesker har i dag Kongsberg som primærhandelsområde

Byen som kjennetegnes av sine høyteknologiske bedrifter og offshoreindustri fremstår i dag som en av landets mest fremtidsrettede industribyer. Med sin historie knyttet til sølvverksdrift og hjørnesteinsbedriften Kongsberg våpenfabrikk, er kommunen også kjent som en rik jord- og skogbrukskommune med et bredt kulturtilbud knyttet opp til byens dramatiske historie.

Ca.2 km syd for Kongsberg Sentrum ligger Gomsrud næringsområde.

Beliggenhet

Beliggenhet
Ca.2 km syd for Kongsberg Sentrum ligger Gomsrud næringsområde. Gomsrud ligger sentralt plassert langs FV 87 (Gomsrudveien) mellom Kongsberg sentrum og Skollenborg.

Kjøreavstand fra Gomsrud næringsområde til:
Notodden er ca 32km
Drammen er ca 44km
Skien er ca 79km
Oslo er ca 84km
Larvik er ca 87km

Regulering

Kongsberg kommunestyret godkjente reguleringsplanen 12 februar 2020.
Reguleringsformål: Næringsbebyggelse, herunder kontor, teknologi, produksjon og lager, forretning, herunder dagligvareforretning og handel med plasskrevende varer, samt offentlig og privat tjenesteyting som velvære, helserelaterte tjenester samt treningssenter.
Tomten kan bebygges med ca. 15 000 m2.

Beskrivelse av tomt

Tomteområdet er dels flatt, dels kupert, med i alt vesentlig skog. Området er lett tilgjengelig fra lokale veisystemer.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Nærhet til sentrum (2,6 km)
Nærhet til ny E134 (400 meter)
Store tomter
Trafikksikker adkomst og logistikk
God kollektivdekning

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800