Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

178 m2

Bruttoareal

178 m2

Prisantydning

4 750 000 kr

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med pizzarestaurant i 1.etg. og leilighet i 2.etg. Pizzarestauranten overdras fullt utstyrt for videre drift.
Dagens eier har drevet restauranten i 29 år.

Bebyggelse

Kombinert bygning med pizzarestaurant i 1.etg. og leilighet i 2.etg.

Eiendommens potensiale

Eiendommen ligger i et veletablert nærings- og handelsområde på Gressvik.
Kort vei til skoler, kjøpesenter og idrettshall. Handelsområdet Gressvik torg ligger rett over veien, med butikker som Coop extra, post i butikk, skobutikk, apotek, tannklinikk, frisør, blomster m.m.
Ca 4 km til Fredrikstad sentrum.

Adkomst

Kjør Rv 110, som går mellom Fredrikstad og Moss.
Ta av mot Gressvik/Rv 117 i rundkjøringen ved Ørebekk/Seut-elven.
Følg Storveien. Eiendommen ligger på høyre side av veien, ved Gressvik torg.

Innhold

Kjeller: 33 kvm arealene fungerer som tilleggsarealer til pizzabakeriet, med blant annet toaletter, og lagerrom.
1. etasje: 71 kvm er det pizzabakeri, med kjøkken og kjølerom og sitteplasser for 15-20 personer.
2. etasje: 74 kvm er det èn leilighet med egen inngang i første etasje og trappegang. Leiligheten inneholder gang, kjøkken, stue, to soverom, arbeidsrom og bad.

Restauranten overdras fullt utstyrt for videre drift. Se inventarliste vedlagt salgsprospekt.

Parkering

Det er begrenset parkeringsmulighet på eiendommen som følge av fjell på eiendommen. Det er innhentet tilbud på opparbeidelse på tomten for å øke parkeringsdekningen eller utbygningspotensialet. Kontakt megler for innsyn i pristilbud.
Det er offentlig parkeringsplass på motsatt side av hovedveien.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av Kommuneplan for Fredrikstad som angir "bebyggelse og anlegg". Godkjent 18.06.2020.

Ventilasjon

Tomten er skrånende og er ikke særlig opparbeidet, og består i hovedsak av fjell i dagen og spredt vegetasjon. Deler av tomten er bratt, og er ikke særlig utnyttbar slik den fremstår i dag.
Tomten er festet av Fredrikstad kommune og årlig festeavgift utgjør NOK 2.394,-. Neste regulering av festeavgiften skal skje i 2026 etter KPI. Ved kontraktens utløp i 2029 opplyser Fredrikstad kommune at festekontrakten vil fornyes basert på markedspris.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.
Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.
Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.
Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppvarming

Elektrisk, det er installert varmepumpe av typen luft til luft i lokalet i første etasje.
Det er peisovn i leilighet i andre etasje.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

Busstopp i Storveien.
Gangavstand til fergeleie på Gressvik, her går det gratis personferge til Fredrikstad sentrum og Gamlebyen.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Telefon: (+47) 91349453