Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

565 m2

Bruttoareal

565 m2

Prisantydning

8 500 000 kr

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kort om eiendommen

Eiendommen består av 1 horisontaldelt tomannsbolig og 1 kombinasjonseiendom med 3 leiligheter + butikklokale. I tillegg har eiendommen 2 garasjeplasser og bodarealer i separat bygning.

Bebyggelse

Eiendommen består av 1 horisontaldelt tomannsbolig og 1 bygård med 3 leiligheter + butikklokale.

Innhold

Horisontaldelt tomannsbolig: Boligen består av 2 leiligheter med 1 i hver etasje.
1.etg.: 2-roms leilighet, ca. 56 kvm. BTA.
2.etg.: 2-roms leilighet, ca. 44 kvm. BTA.

Kombinasjonseiendom: Kombinert bygg med 3 leiligheter og 1 forretningslokale.
1.etg.: 3-roms leilighet, ca. 61 kvm. BTA.
1.etg.: Butikklokale, ca. 220 kvm. BTA.
2.etg.: 3-roms leilighet, ca. 109 kvm. BTA.
2.etg.: 2-roms leilighet, ca. 66 kvm. BTA.

Garasjebygg: 2 garasjeplasser og bodarealer.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i sydenden av Lislebyveien rett utenfor Fredrikstad sentrum. Området består i hovedsak av boligeiendommen og enkelte forretnings- næringseiendommer.
Området ligger ca. 1 km utenfor Fredrikstad sentrum.

Adkomst

Se kartbeskrivelse.

Parkering

Eiendommen har parkeringsarealer på egen grunn og 2 parkeringsplasser i garasje.
I tillegg er det inngått parkeringsavtale med tidligere eier av naboeiendom som gir rett til felles bruk av arealet mellom eiendommene. Se vedlagt parkeringsavtale.

Regulering

Eiendommen ligger under kommuneplan Fredrikstad 2020-2032 med formål: 1001-Bebyggelse og anlegg.
Hensynsone gjelder for området: 570-Hensyn kulturmiljø.
Uregulert område.

Diverse

Pålegg fra Fredrikstad kommune:
- Pålegg om fjerning eller gjenfylling av oljetank. Frist for utbedring er satt til 01.07.2022.
- Pålegg om separering av spillvann/overvann. Ifølge vedlagte brev omhandler pålegget frakobling av takvann.

Standard

Eiendommen består av 1 tomannsbolig og 1 kombinert eiendom med 3 leiligheter og forretningslokale. Antatt byggeår er ca. 1890 for begge bygningene og diverse bygningsarbeider inkludert tilbygg er utført siden byggeår.

Tomannsbolig: Boligen er antatt oppført med konstruksjoner i knubb over grunnmur, utvendig kledd med trekledning. Vinduer er hovedsakelig isolerglass i treramme. Taket er tekket med eternittplater.
Bygningen fremstår med svært enkel standard og vesentlig oppgraderings- vedlikeholdsbehov. Se vedlagt takstrapport.

Kombinasjonsbygg: Oppført med trekonstruksjoner og murkonstruksjoner over grunnmur. Utvendig kledd med trepanel og fasadeplater. Taktekke med stålplater.
Bygningen fremstår med enkel standard og oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider må påregnes. Leilighetene anses å ha enkel utleiestandard, og butikklokale er påkostet/pusset opp over tid. Oppussing av butikklokalet er bekostet og utført av leietaker, og alt inventar eies av leietaker.
Se vedlagt takstrapport.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 956 kvm. Tomten er delt på to bruksnummer med henholdsvis ca. 463 kvm. og ca. 492 kvm.
Den ubebygde delen av tomten er opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer.

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130