Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler

Areal

348 m2

Bruttoareal

348 m2

Prisantydning

3 900 000 kr

Kort om eiendommen

Kombinasjonseiendom med store utearealer og sentral beliggenhet tett på E6.

Bebyggelse

Kombinert eiendom med næringslokaler i 1. etg. og bolig i 2. etg.
Bygningen er oppført på støpt grunnmur, yttervegger er oppført med reist plank og utvendig kledd med stående og liggende kledning. Takkonstruksjon er oppført med sperrekonstruksjon, utvendig tekket med betongstein.
Kjente utførte oppgraderinger:
- Taket er lagt om ca. 1990
- Vinduer i 1. etg. og 2. etg. mot syd er skiftet i 2004-2005, øvrig er antatt fra 80/90-tallet.
- Drenering er i hovedsak fra 2016
- Montert tilbakeslagsventil avløp i 2016
- Bad og kjøkken i boligdel er pusset opp i 2004
- Sikringsskap byttet i ca. 2007-2008. EL-tilsyn er gjennomført hvert år
- Ventilasjon til næringsdelen er montert ca. 2011(det er behov for service av anlegget)
Bygningen har to pipeløp men det er kun ett av løpene som har brukstillatelse.

Eiendommen har i tillegg frittstående bod og uthus.

For ytterligere informasjon se vedlagt takstrapport.

Innhold

Eiendommens innhold:

1. etasje:
Næringsdel, inneholder: Trapperom/ entré med toaletter, kjøkken og 2 åpne rom.
Næringsdelen er tidligere benyttet som barnehage og er i dag ledig. Videre bruk som barnehage er ikke tillatt.
Ved etablering av nytt bruksformål utløses krav om bruksendring.

2. etasje:
Boligdel som i dag leies ut, inneholder: Trapperom, bad, gang, 3 soverom, stue og kjøkken (vedlagt tegning avviker).
Leiligheten disponerer vaskerom i kjeller.
Leiligheten er i dag utleid for NOK 14.100,- per mnd.

Kjeller:
Inneholder: Vaskerom og lagerarealer. Ventilasjon til næringsdelen er plassert i kjeller.

Loft: Bod/lagering.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet på Årum med umiddelbar nærhet til påkjøring E6. Sentral beliggenhet med kort avstand til Sarpsborg sentrum.
Eiendommen har direkte eksponering med Sarpsborgveien(rv22), hovedinnfart til Sarpsborg fra E6 med avkjøring Årum.

Adkomst

Fra Oslo, ta av E6 ved Årum og følg Sarpsborgveien mot sentrum. Eiendommen ligger på venstre side etter ca. 500 meter.

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Regulering

Eiendommen ligger under:
- Reguleringsplan: Nordre Borge, ikrafttredelsesdato 03.08.1981. Formål: Forretning. Se vedlagte reguleringsbestemmelser.
- Kommuneplan Fredrikstad 2020-2032, formål: Bebyggelse og anlegg.
- 570 - Hensy kulturmiljø, H570-ØFK
- Eiendommen ligger innenfor gul støysone

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på ca. 1224 kvm. Tomten er delvis opparbeidet med asfalterte parkeringsarealer og gruset gårdsrom.
Bebyggelsen er plassert fremst på tomten mot Sarpsborgveien og i hjørnet av tomten slik at det ledige tomtearealet kan benyttes effektivt.

Oppvarming

Elektrisk.
Årlig eltilsyn fram til 2020.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon i næringsdelen.

Energimerking

Energimerking foreligger ikke.

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Matrikkelrapport
Situasjonsplan
Takst
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Tinglyste avtaler
Selgers egenerklæring

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som månder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: (+47) 91349453

Telefon: 913 49 453