Eiendom til salgs:

JAER/Nesoddporten – Utviklingseiendom på 4.800 kvm for kombinert bolig og næring!

Jaerveien 56-58
1459 Nesodden

Fakta om eiendommen

Type lokale


Andre

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

Prisantydning

7 000 000 kr

Kort om eiendommen

- Planinitiativ med 3 tomannsboliger og næringslokale med god profilering mot hovedfartsåre.
- Boligbebyggelse på åskam med mulighet for utsikt over Bunnefjorden - gode solforhold.
- Landlig bomiljø i område med høy prisvekst.

Bebyggelse

Planinitiativ fra Østre Linje arkitektur og landskap AS viser 3 tomannsboliger hvor solforhold og utsikt er vektlagt. Boligbebyggelse er prosjektert på høydedrag mot øst med mulighet for utsikt over Bunnefjorden. 3 tomannsboliger med 6 boenheter over maksimalt 2,5 etasjer fra terreng. Parkering i carport hvor takareal benyttes som enten utvidet boareal eller takterrasse. Næringslokale med god profilering mot Jaerveien (fylkesvei 156).

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser på Jaer med gode solforhold og mulighet for fin utsikt over Bunnefjorden. Landlig og idyllisk område kun 40 minutter fra Oslo sentrum med gode kollektivløsninger. Barnevennlig boområde med kort vei til Jaer skole, barnehager og dagligvareforretning. Øvrig forretningssenter på Nesoddtangen. Kort vei til offentlig kommunikasjon som korresponderer med båt fra Tangen brygge til Aker brygge og Lysaker.

Adkomst

Det er enkel adkomst med både bil og kollektivtransport. Avkjøring fra fylkesvei 156 rett syd for Nesodden kirke. Holdeplass for buss som korresponderer med avganger for Nesoddbåten i umiddelbar nærhet. 40 minutters reisetid til Oslo.

Parkering

Stor tomt med rikelig av fremtidige oppstillingsplasser på eiendommen. Det henvises til referat fra oppstartmøte for krav til parkering for bolig og næring.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område med endelig vedtatt arealplan, ikrafttredelsesdato 18.06.15. Planområdet er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Reguleringsbestemmelsene for dette formålet er som følger:
- Det tillates inntil 20% bebygd areal (BYA) på den enkelte eiendom. Det kan kun etableres småskalanæring som for eksempel mindre håndverksbedrifter og bedrifter med store lagerflater og få ansatte i forhold til areal. Virksomhetene skal ikke skape mye biltrafikk eller konkurrere med handels og servicevirksomhetene i kommunesenteret. Det forusettes at videre planarbeid skal utarbeides som en detaljregulering.

I følge kommuneplanens arealdel er det et minimumskrav til uteoppholdsareal for boligområder. For eneboliger og tomannsboliger ligger MUA på minst 300 kvd, og 20 kvd per boenhet skal avsettes til lek.
Det vil i utgangspunktet ikke være anledning for å ha mindre enn 300 kvd MUA.

Planarbeidet omfattes ikke av kapittel 2, §6 og §8 i forskriften om konsekvensutredninger. Planområdet er allerede bebygget og berører ikke viktige naturtyper eller grøntområder som har særskilt interesse eller vern. Eksisterende bebyggelse er ikke verneverdig eller SEFRAK-registrert og forutsettes revet i forbindelse med utvikling.

Kommunen har lagt til rette for nye tilknytninger i Bomansvik ved bygging av nytt høydebasseng ved Jaer og nytt avløpsanlegg mot fjorden. I følge referat fra oppstartsmøte: "kommunen ser at det kan være et alternativt tilknytningspunkt mot Bomansvik utover det kommunen tidligere har lagt til rette for, på vestsiden av FV 156. Her ligger det en kommunal avløpspumpestasjon med tilstrekkelig kapasitet. En aktuell trasé vil da være nordover fra den kommunale pumpestasjonen. Dersom grunneierne ønsker det vil kommunen kunne påta seg å opparbeide, samt drifte og vedlikeholde anlegget fram til Jaerveien (privat) vest for Rudsborg. En forutsetning for at kommunen skal kunne bruke ressurser på et prosjekt er at alle nødvendige grunneiere stiller seg positive, eventuelt først skriver under en intensjonsavtale om å samarbeide om ledningsrettigheter. Kommunen legger også til grunn at grunneiere ikke vil få erstatning for heftelser på privat eiendom. Avløp må mest sannsynlig utføres som en pumpeledning basert på trykkavløp, hvilket forutsetter at hver enkelt tilknytning må ha egen pumpekum. For ytterligere informasjon og kart over fremtidig trasé henvises det til referat fra oppstartsmøte som ligger vedlagt i prospekt.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 4.805 kvm. Tomten ligger i lettkupert terreng med fjellgrunn. Det er byggegrense mot fylkesvei grunnet støysone. Mot øst ligger eiendommene på lite høydedrag med mulighet for fjordutsikt - særlig oppover i etasjene. Nærområdet består hovedsakelig av villabebyggelse på store tomter. Mot syd er området Bomansvik nylig regulert og det er flere boligprosjekter under utvikling. Offentlig vann/avløp er etablert til veikryss ved Jaer skole.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper.
Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom: Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant.
Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/ eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/ tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/ advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig: Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring. Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser. Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form. Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Prospekt med salgsbetingelser, utskrift fra grunnboken, referat fra oppstartsmøte april 2021, revidert planinitiativ, samt eiendomsinformasjon fra Nesodden kommune:
- Planrapport
- Reguleringsplanforslag kart
- Reguleringsplan kart
- Vann og avløp
- Områdeanalyse
- Kommuneplankart
- Legalpant
- Ortofoto
- Matrikkelrapport
- Eiendomskart
- Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
- Gjeldende arealplan med bestemmelser
- Grunnkart
- Kommunale gebyrer

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125