Fakta om eiendommen

Type lokale


Undervisning/Arrangement

Areal

416 m2

Bruttoareal

416 m2

Prisantydning

4 900 000 kr

| Kort om eiendommen

Violgata 14: Attraktiv beliggende sentrumseiendom godkjent brukt som forsamlingslokaler. Halden kommune forutsetter eiendommen konvertert til boligformål.

Violgata 16: Opparbeidet tomt som kommunen benytter til sentrumsparkering. Halden kommune forutsetter at tomten ses i sammenheng med Violgata 14 og at den må bebygges med en struktur, fortetting og volumer som er tilpasset sentrumsbebyggelsen. Det må planlegges og prosjekters med høy utnyttingsgrad for å dekke behov og ønsket utvikling om at flere skal bosette seg i sentrum.

| Bebyggelse

Grunnmur/gråsteinsmur. Betonggulv i kjeller og ellers etasjeskillere /trebjelkelag med stubbloft og antatt leire som isolasjon.
Yttervegg er antatt tømmer eller reisverk som er utvendig panelt. Innvendige overflater gulv Pusset støp i kjeller. Innvendige overflater himling I alt vesentlig malt pusset betong og gipsplater i kjeller. Strekte tak og malt panel. Utvendig saltak av tresperrer med teglstein. Ett av hjørnene er valmet. Stålplater på utvendig bod. Innvendige dører og vinduer Bygget har i hovedsak koblede vinduer. Noen av vinduene er skiftet til 3-lags isolerglass (kontor) og to lags isolerglasss fra 1988 og 2009.
Elektrisk primæranlegg Elektrisk oppvarming av bygget. Sikringsskapet er oppgradert og modernisert med automatsikringer. Sanitæranlegg i generell god stand.

| Innhold

1. etasje: BTA 366 kvm. Forsamlingslokaler og sosiale soner.
2. etasje: BTA 50 kvm. Kontorer/mindre grupperom mv.
U. etasje: Ikke målbare arealer som følge av takhøyde. Kjellerdel.

Arealer er hentet fra takst.

| Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt i Halden sentrum, på nordsiden, ett kvartal fra gågata. I området er det blandet bebyggelse bestående av kontorbygg og forretningslokaler

| Adkomst

Eiendommen har adkomst fra Violgaten

| Parkering

Parkering på Violgata 16.

| Diverse

Selger forutsetter at kjøper konverterer eiendommene til boligformål og Halden kommune forbeholder seg retten til å tilbakekjøpe eiendommen til opprinnelig betalt kjøpesum, regulert for KPI, dersom den ikke er bebygd innen 4 år etter overtakelse. Denne bestemmelsen vil kontraktsfestes og tinglyses som en heftelse på eiendommen.

| Standard

Eiendommen er godt vedlikeholdt, men kjøper må påregne stor ombygging og tilpasning for å tilfredstille selgers forutsetning om konvertering av eiendommen til boligformål.

| Beskrivelse av tomt

Tomt Violgata 14: 780,8 kvm.
Tomt Violgata 16: 482,4 kvm.

| Oppvarming

Elektrisk

| Ventilasjon

Kun naturlig ventilasjon ved ventiler.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Målebrev
Situasjonsplan
Ledningsplan
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Det gjøres oppmerksom på regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Pro & contra:
Partene må selv foreta avregning av kommunale avgifter, felleskostnader samt eventuelle feste-/leieinntekter og lignende i forbindelse med oppgjøret. Megler foretar ingen pro & contra pr. overtagelsesdato.

Bud og budskjema
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: runar@metra.no

Mobil: (+47) 95256130

Telefon: 952 56 130