Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

367 m2

Bruttoareal

367 m2

Fasiliteter


Garasje/P-plass

Kjøreport

| Kort om eiendommen

Liten næringseiendom, passende for mange typer virksomhet. Lager, verksted, import- og engrosvirksomhet m.m. Ca. 7 meter innvendig høyde. To kjøreporter. Slukrenner i gulv.

| Bebyggelse

Kantforsterket isolert og armert betongplate på mark. Bæresystem av stål. Yttervegger av PIR 100 sandwichelementer i stål med skumisolasjon. Korrugerte TRP takplater som er utvendig isolert med 26 ca. takisolasjon og tekket med papp. Utvendige taknedløp. Innvendig takhøyde ca. 7 m. Det er 2 slukrenner i gulv nede i hallen. Disse er ikke tilknyttet oljeutskiller. Dette må evt. ettermonteres ved behov/pålegg. Bygget har to motoriserte leddporter i aluminium, 4,5 x 4,5 m.

| Innhold

Verksted/lager 267 m2. Kontoravdeling på mesanin 100,4 m2.

| Beliggenhet

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet på Moss og Våler næringspark, som ligger ca. 10 minutter fra avkjøring E6 Mosseporten.
God kommunikasjon til Sverige og det sentrale Østlandsområdet. Ca. 15 minutter til Moss sentrum / ca. 50 minutter med bil til Oslo.
Eiendommen ligger med god profileringsmulighet ved avkjøring til næringsområdet.
Moss og Våler Næringspark er en meget attraktiv næringspark, sentralt plassert i Østfold med umiddelbar nærhet til både E6 og E18, med gode veiforbindelser til både Oslo og til svenskegrensen.
Moss by med havn, jernbane og fergeforbindelsen Moss-Horten ligger under 15 minutter unna.

| Adkomst

Fra E6: Ta av på avkjøring 14 - Patterødkrysset ved Mosseporten mot Våler. Følg Fv. 120 i 4,4 km og ta til venstre retning Elvestad. Følg veien videre i ca. 2,6 km og ta til venstre inn Våler næringspark. Eiendommen på høyre hånd etter ca. 300 meter.

| Parkering

Godt med parkering på egen grunn.

| Regulering

Reguleringsplan:
Godkjent 14.12.2017. Formål: Industri/lager (BKB1).
Kfr megler for kopi av reguleringsplan og bestemmelse.
I tillegg omfattes eiendommen av "Kommunedelplan Kommuneplanens arealdel 2021-2033 Vedtatt 09.09.2021

| Standard

Normal standard for moderne bygg av denne typen.

| Beskrivelse av tomt

Selveiet tomt. Tomten er flat og er opparbeidet og asfaltert.

| Oppvarming

Bygget er tilknyttet fjernvarmesentralen på området.

| Energimerking

Energimerking foreligger ikke.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på www.energimerking.no

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

Offentlig kommunikasjon
HoldeplassnavnKisebotten
TransporttypeBuss
Ruter
253: Moss
257: Svinndal-Kirkebygda skoler
620: Moss-Våler-Svinndal
641: Askim-Elvestad-Moss

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Kommunal informasjon
Reguleringsplan med vedtekter
Kjøpekontrakt som skal benyttes
Utskrift av grunnbok
Tinglyste servitutter
Tegninger

| Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800