Fakta om eiendommen

Type lokale


Kombinasjonslokaler,

Areal

1003 m2

Bruttoareal

1003 m2

Prisantydning

17 000 000 kr

Kort om eiendommen

Svært godt vedlikeholdt med god standard

Bebyggelse

Moderne verkstedbygg med kontordel, oppført i 2010. Bygningen er oppført på støpt dekke på grunn. Reisverkskonstruksjon i stål, og yttervegger med
fullisolerte stål kassetter. 5 stk. kjøreporter.

Beliggenhet

Eiendommen har beliggenhet i sentralt område på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Veletablert næringsområde med lager-, service- og lettere produksjonsbedrifter. Eiendommen har enkel adkomst til Fv 109 og ligger tett på handelsområde ved Dikeveien/Østfoldhallene.
Sentral og strategisk god plassering.

Adkomst

Fra Fredrikstad, følg Fv 109 mot Sarpsborg. Ta til høyre i rundkjøring ved Råbekken, inn på Evjebekkveien. Ta deretter første vei til høyre, inn på Tomteveien, følge veien 300m, sving til venstre og fortsett på Tomteveien, eiendommen ligger på høyre side ned mot Glomma.

Innhold

Bygningen har en kombinasjon av verksted- og kontorarealer. Moderne verkstedlokale på ca. 344 kvm. med ca. 6m takhøyde og ventilasjon. 5 kjøreporter med full høyde.
Kontorarealer på ca. 494 kvm. fordelt på kontorer, møterom, spiserom og garderober/toaletter.
Ca. 98 kvm. mezzanin i tilknytning til verksteddel.
I tillegg er det oppført en separat bygning med ca. 67 kvm. lagerareal.

Parkering

Gode parkeringsmuligheter på egen tomt.

Regulering

Eiendommen ligger under reguleringsplan: 103, Industrivei med tilhørende arealer, Lisleby. Ikrafttredelse 21.12.1977. Formål: 140 - Industri og 380 Havneområde.

I tillegg omfattes eiendommen av kommuneplanens arealdel 2020-2032 . Vedtatt 18.06.2020.
Formål: Næringsbebyggelse (1300), Flomfare, H320_Kyst (320), Flomfare, H320_NVE (320), Bruk og vern av sjø, vassdrag, strandsone (6001).

Ventilasjon

De er ventilasjon i eiendommen.

Standard

Eiendommen holder en god standard, både når det gjelder kontorarealer/sosiale soner og verksted/lager.

Beskrivelse av tomt

Tomten er flat og lett utnyttbar. Store deler av arealet er asfaltert.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Leiekontrakt
- Målebrev
- Situasjonsplan
- Ledningsplan
- Takst
- Utskrift fra Eiendomsregisteret
- Reguleringsbestemmelser
- Grunnbok
- Tinglyste avtaler
- Kjøpekontrakt AS
-
-

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Mobil: +47 952 56 130

Odd Groth

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: odd@metra.no

Mobil: +47 913 49 453