Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel,

Areal

2925 m2

Bruttoareal

2925 m2

Kort om eiendommen

Eiendommen er delvis utleid til Norgesgruppen Øst AS som driver Kiwibutikk i eiendommen. Resterende av eiendommen er eldre kontorbygg som ikke har leietakere og må utvikles av kjøper. Årlig leie NOK 1 541 623,-

Bebyggelse

Kontorbygget:
Grunnmurskonstruksjon: Gråsteinsmurer antakelig på leire. Grunnmuren er pusset utvendig og innvendig. Støpt grunnmur i tilbygg. Støpte betonggulv i kjeller.
Ytterveggskonstruksjon i teglvegger med skallmur. Utvendige fasader er pusset og malt.
Etasjeskillere : Trebjelkelag, tregulv og plater.
Utvendige dører og vinduer: Inngangsdører i tre, aluminium og isolerglass. Eldre trevinduer med isolerglass. Nye toramms sidehengslede trevinduer med isolerglass og aluminiumsvinduer med isolerglass. i 1. etasje. Takvinduer i takflaten på gammel del.
Takkonstruksjon: Saltak av tre sperrer, delvis innredet loft med kryploft på sidene.
Taktekking: Taket er tekket med teglstein. Noe av taket mot gårdsplassen.
Vann og avløp: Nytt opplegg med vann og avløp i forbindelse med tilbygg og ombygning av 1. etasje. Det er også tilrettelagt for videre oppgradering av gården.

Dagligvarebygg: Bærekonstruksjon i stål med innfylt bindingsverk på støpt dekke.
Utvendige dører og vinduer: Inngangsdører i tre, aluminium og isolerglass. Eldre trevinduer med isolerglass. Nye toramms sidehengslede trevinduer med isolerglass og aluminiumsvinduer med isolerglass. i 1. etasje. Takvinduer i takflaten på gammel del.
Takkonstruksjon har flatt tak med bærekonstruksjon i stål.
Taktekking: Butikkbygget er tekket med takpapp eller lignende.

Eiendommens potensiale

Kontorbygg kan oppgraderes og leies ut som kontorbygg, eller så må ny eier gå i dialog med Halden kommune og søke om ombygging til utleieboliger etc.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på sydsiden i Halden sentrum.

Adkomst

Se kartskisse.

Innhold

Dagligvarebutikk, og kontoreiendom med flere mulige løsninger

Parkering

Dagligvarebutikk har oppmerkede parkeringsplasser som er del av Norgesgruppens Øst AS leiekontrakt.

Ventilasjon

Det er etablert nytt ventilasjonsanlegg i kjeller til lokalene forretningen disponerer i kjeller og 1. etasje.

Standard

Dagligvarelokalene er moderne og bygget for formålet i 2014, kontorbygget er eldre og må pusses opp og tilpasses for å kunne leies ut.

Beskrivelse av tomt

Tomten er opparbeidet med parkeringsplasser for dagligvarebutikken.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.
Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.
Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.
Oppkjøpsfinansiering
Det er nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i h.t. aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk

Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Offentlig kommunikasjon

God offentlig kommunikasjon med busstopp rett ved eiendommen.

Vedlegg til Salgsoppgaven

Leiekontrakt
Målebrev
Situasjonsplan
Ledningsplan
Utskrift fra Eiendomsregisteret
Reguleringsbestemmelser
Grunnbok
Tinglyste avtaler
Kjøpekontrakt AS

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Runar Haugland

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: rh@metra.no

Telefon: (+47) 95256130