Fakta om eiendommen

Type lokale


Butikk/Handel

Areal

1087 m2

Bruttoareal

1087 m2

Prisantydning

18 500 000 kr

Kort om eiendommen

Lokalsenteret på Fjellstrand med god profilering.
Flere boligprosjekter i nærområdet er ventet å gi stor vekst de kommende år.
Gode kommunikasjonslinjer med både bil og offentlig transport.

Bebyggelse

Næringseiendom opprinnelig oppført i 1966, senere utvidet over flere perioder, med ett samlet areal på rundt 1.050 kvm. fordelt over 2 plan. Bygningsmassen fremstår som godt vedlikeholdt og det er gjennomført oppdrageringer de senere år: Utskifting av vinduer, modernisering av lokaler for dagligvare, utbedret inngangsparti og utskifting av utvendig kledning.

Beliggenhet

Næringseiendom med enkel adkomst og god profilering i idylliske omgivelser på Fjellstrand. Umiddelbar nærhet til bussholdeplass med buss til bl.a. Tangen brygge og båt videre til Aker brygge og Lysaker. Badestrand ved Fjellstrand brygge og flott turterreng i umiddelbar nærhet. Nærområdet er i sterk utvikling med flere store boligprosjekter. Forretningssenter på Tangen med butikker, lege, servicesenter og kommuneadministrasjon. Fjellstrand er et område i stor utvikling.

Adkomst

Lokalene har en god eksponering og lett tilgjengelighet med både bil og offentlig kommunikasjon. Avkjøring fra Fylkesvei 157 ved Jokerbutikken på Fjellstrand.

Innhold

Eiendommen er utleid fordelt på 4 leietakere: Joker Fjellstrand (330 kvm), Annas Hybel (140 kvm), Lille Have (132 kvm) og Fjellstrand Frisør (87 kvm). Ledig lokale på 398 kvm. Leieavtaler med varierende varighet. Årsleie p.t. kr 921.120,-.

Leietakeroversikt og kopi av leieavtaler ligger vedlagt i prospekt.

Parkering

Eiendommen er opparbeidet med uteområder i 2 plan hovedsakelig opparbeidet med asfalterte oppstillingsplasser for ansatte/besøkende.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område: Reguleringsbestemmelser Fv.C44 Fjellstrandkrysset-Fjellstrand skole , stedfestet 08.06.1978. På eiendommen står næringsbygg oppført som Butikk/forretning. Eldre reguleringsplan med endelig vedtatt arealplan, datert 08.06.2020. Eiendommen er avsatt som forretning. Reguleringsbestemmelser følger som vedlegg i salgsoppgave. Kommuneplanens arealdel er innhentet og kan utleveres på forespørsel.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på 3.451 kvm. Eiendommen med uteområder i 2 plan hovedsakelig opparbeidet med asfalterte oppstillingsplasser for ansatte/besøkende. Eiendommen ligger sentralt og med god profilering mot tilfartsvei.

Lovanvendelse

Salgsoppgaven:
Innholdet i salgsoppgaven er omtrentlig, og det tas forbehold om mulige feil. Det gjøres oppmerksom på at eiendomsmeglingsloven § 6-7 om meglers opplysningsplikt er fraveket i nærværende prospekt jf. eiendomsmeglingsloven
§ 1-4, tredje ledd med tilhørende forskrift. Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i salgsoppgaven grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av eiendommen, og dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen.
Videre gjøres det oppmerksom på at selger står fritt til å bestemme kjøper og har videre rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud.

Ved salg av selskapsandeler/aksjer gjelder:
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kjøpekontrakten er vedlegg til salgsoppgaven og kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Meglerforetaket har ikke sjekket skatt-, avgifts- eller regnskapsmessige forhold. Interessenter forutsettes å avklare dette med sine egne rådgivere og eventuelt Selskapets revisor.

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Oppkjøpsfinansiering
Den 1. januar i år ble det nye regler i forbindelse med oppkjøpsfinansiering i aksjeloven § 8-10. Budgiver bes ta kontakt med sin bank for avklaring av dokumentasjonskravet for evt. sikkerhet som skal stilles.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Utskrift fra grunnbok
- Byggetegninger
- Årsregnskap 2021
- Leieavtaler
- Kjøpekontrakt "in blanco" for salg av selskap

- Opplysninger fra InfoLand/Nesodden kommune:
- Eiendomsdata
- Matrikkelrapport
- Eiendomskart
- Grunnkart
- Reguleringsplankart
- Vegstatuskart
- Ledningskart
- Kommuneplankart
- Oversiktskart
- Ferdigattester
- Oversikt over kommunale gebyr
- Brannforebygging (tiltak, avvik og anmerkninger)
- Planrapport
- Oversikt over vann/avløp
- Planopplysninger

- Bestemmelser og retningslinjer mht arealplan 2018-19 kan utleveres på forespørsel.

Ansvarlig megler

Torkil Krange

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Telefon: (+47) 97093125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Telefon: (+47) 92816111