Eiendom til salgs:

FAGERSTRAND – Utviklingseiendom (7.357 m²) på Nesoddens vestside – avsatt til boligbebyggelse!

Kveldsroveien 14
1454 Fagerstrand

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

7357 m2

 

Kort om eiendommen

Utviklingseiendom på Nesoddens vestside.
Planinitiativ har lagt opp til rundt 50 boenheter.
Solrikt og sentralt med kort vei til fjorden.
Dagligvare, barnehage og skoler i nærmiljøet.

Bebyggelse

Eiendommen er bebygget med enebolig, lagerbygning, stall og 3 brakker. I tillegg står det oppført noen midlertidige OB Wiik telt som ikke medfølger i salg. Det henvises til takst for beskrivelse av nåværende bygningsmasse. Det forutsettes at bygningsmassen som står oppført på eiendommen rives/fjernes i forbindelse med fremtidig utvikling.

Det foreligger leieavtaler for nåværende bebyggelse til bolig og lager. Årsleie Kr 672.000,- Leieavtaler ligger vedlagt i prospekt.

Beliggenhet

Utviklingstomt sentralt på Fagerstrand i Nesodden kommune. Nærmiljøet består hovedsakelig av boligeiendommer med noe næring i form av handel og servicetjenester. Området er i sterk vekst med flere igangsatte boligprosjekter. Nærhet til Fagerstrand sentrum, dagligvarehandel, barneskole, barnehage og ungdomsskole. Kort vei til badestrand med småbåthavn og friområder for sommer- og vinteraktiviteter. Svært sentralt med kort vei til offentlig kommunikasjon som korresponderer med båt til Aker brygge og Lysaker. Med bil er det kun 10 minutter til tverrforbindelse mot Hurumlandet, 15 minutter til Drøbak, 20 minutter til Nesoddtangen og 35 minutter til Oslo.

Parkering

Den henvises til kommunens parkeringsstrategi og parkeringsnorm ved fremtidig utvikling.

Regulering

Eiendommen er uregulert og avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i Kommuneplan KP2018-2042. Planområdet har felles grense med igangsatt områderegulering for Fagerstrand sentrum og videre planprosess er avhengig av revidering av Kommuneplanens arealdel. Planbeskrivelse legger til rette for kompakt, sentrumsnær boligutvikling og er fremsatt i samarbeid med naboeiendommer. Planinitiativ har lagt opp til rundt 50 boliger fordelt over 5 delfelt med totalt 6.035 m² S-BRA.

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning, vann, avløp, transport og vegnett, kollektivbetjening, gang- og sykkelveinett, helse- og sosialtjenester, barnehager, skoler, annen tjenesteyting med videre er etablert.

Krav om reguleringsplan:
1. I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan tiltak som nevnt i pbl. §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4, ikke finne sted før reguleringsplan for området er vedtatt.
2. Kommunen kan kreve en samlet planlegging av større områder, der dette anses nødvendig eller hensiktsmessig. Dette kan kreves av hensyn til helheten for blant annet sentrumsutvikling (kommunesenter, lokalsenter, nærsenter), bebyggelsesstruktur, teknisk infrastruktur (vei, VA, energiløsninger, støyskjerming), grønnstruktur (landskap, friområder, lekearealer), sosial infrastruktur (barnehager, grendehus), naturmiljø, kulturmiljøer, klimatilpasninger og overvannshåndtering. (pbl. §12-1).
3. Ved boligfortetting med konsentrert småhusbebyggelse i stedet for frittliggende småhusbebyggelse, skal det utarbeides ny reguleringsplan detaljregulering.
4. Jordloven § 9 og § 12 gjelder dyrka og dyrkbar mark i hele kommunen fram til godkjent reguleringsplan foreligge.
5. Kommunens DOK (Det Offentlige Kartgrunnlaget) skal legges til grunn i utarbeidelse av planer. I byggeområder gjelder følgende unntak fra krav til regulering forutsatt at bestemmelsen om uteoppholdsareal er ivaretatt og nødvendig infrastruktur er etablert:
1. Intern adkomstveg og parkering på den enkelte byggetomt.
2. Tiltak som sikrer og videreutvikler friområdene og grønnstrukturen.
3. Mindre frittliggende bygninger som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse, med samlet BYA inntil 15m2. Avstand til nabogrense må være minst 4 meter.

Det henvises til takst, kommuneplanens arealdel og planforslag for ytterligere detaljer.

Beskrivelse av tomt

Eiet tomt på totalt 7.357 m². Eiendommen er opparbeidet med noe plenarealer, beplantinger, støttemurer og gruslagte arealer. Vi er ikke kjent med at det er gjennomført geotekniske undersøkelser av grunn, men kommunekart viser grunnforhold med fjell med stedvis tynt dekke av jord. Det er ikke registrert bevaringsverdige bygg på eiendommene. Vi viser til Planforslag for planlagte løsninger for vei, teknisk infrastruktur og utomhusarealer.

Oppvarming

Ved planlegging innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg, skal det avsettes areal til rørtraseer, varmesentraler og lignende installasjoner som er nødvendig for forsyning med vannbåren varme.
Ved bygging av flere enn 20 boenheter innenfor samme område, i form av feltutbygging, eller nye næringsbygninger, skal det vurderes å legge til rette for vannbåren varme samt kretsløpsbaserte avløpsløsninger.

Budgivning

Det inviteres til åpen budrunde. Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde:
- Opplysninger om budgivers navn med kontaktdata og kopi av legitimasjon fra den som har signert på vegne av budgiver.
- Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbud.
- Salget er et eiendomssalg og selger ønsker ikke å inngå opsjonsavtale.
- Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler. Budet kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere. Eiendommen selges as is uten ansvar for skjulte feil og mangler, og uten andre garantier enn de som følger av meglerstandardene.
- Siste meglerstandard vil benyttes som utgangspunkt for kjøpekontrakt.

Vedlegg til Salgsoppgaven

- Takst, datert 230.01.2023.
- Utskrift fra grunnbok.
- Leieavtaler.
- Eiendomsinformasjon fra Nesodden kommune.
- Planbeskrivelse pr. 25.02.2021.
- ROS-analyse pr. 23.02.2021.
- Utomhusplan.

Lovanvendelse

Salgsvilkår eiendomssalg
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca 2,5% av kjøpesummen.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
-dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
-dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
-dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.
For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som måneder grunnlag for mangelskrav.
Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 18 månder etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.
Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøper overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.
Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.
Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.

Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.

Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: (+47) 97093125

Telefon: 970 93 125

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: (+47) 92816111

Telefon: 928 16 111