Eiendom til salgs:

Byggeklar, opparbeidet næringstomt ca. 12,2 da. Ferdig regulert til ca. 3000 m2 kontor/industri.

Myrer Skog Syd
1820 Spydeberg

Fakta om eiendommen

Type lokale

Næringstomt

Areal

12200 m2

 

| Kort om eiendommen

Tomten er godt eksponert mot "gamle E18" gjennom Spydeberg og ligger i et veletablert industriområde. Tomten er planert flat og er avlang i formen. (Ca. 55 x 220 m)

| Bebyggelse

Tomten er under opparbeidelse og er ubebygget.

| Beliggenhet

Tomten er sentralt og attraktivt beliggende i næringsparken Myrer Skog. Spydeberg har knyttet til seg en rekke industribedrifter til områdene mellom Spydeberg sentrum og Knapstad. Veletablert næringspark hvor en rekke anerkjente aktører holder til, herunder bl.a. Askim Entreprenør, Fredheim maskin, Dyrøy Betong, Artic kulde og Sea-tek. Området ligger sentralt i forhold til nye E18 og er spesielt godt egnet for industri-, import-, service- og håndverksbedrifter som ønsker god kommunikasjon. Kun 5 minutter til Askim og 35 minutter til Oslo.

Spydeberg med et areal på 142 km2 har rundt 5.700 innbyggere. Etter at E18 og jernbanen ble anlagt tvers gjennom bygden, har Spydeberg etter hvert utviklet seg til det handelssentrum det er i dag. Her finner vi differensierte vare- og tjenestetilbud og en rekke industribedrifter. I kommunen finner vi også et aktivt landbruk og mange små og mellomstore bedrifter. Spydeberg er en del av den nye storkommunen Indre Østfold, bestående av Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg.

| Adkomst

Følg E18 til avkjøring mot Knapstad. Følg Osloveien (128) og ta avkjøring mot Spydebergveien (206) til Myrer Skog.

| Parkering

Med tillatt BYA på 35 % så er det rikelig plass til parkering, lasting og lossing på egen grunn. Parkering skal ikke medregnes ved beregning av BYA.

| Regulering

Planidentifikasjon: 012320160001
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan
Plannavn: Myrer skog syd
Ikraftredelsesdato: 22.06.2017
Felt BKB reguleres til område for kontor/industri. Med kontor og industribebyggelse menes bebyggelse tilpasset virksomhetene som skal etablere seg i området. Industribedrifter som næringsmiddelindustri eller annen form for industri som har stort behov for vann tillates ikke. Etablering av næringsvirksomhet som vil medføre sjenerende lukt, støy eller farlige gasser tillates ikke. Etablering av virksomheter som forutsetter eller medfører biloppsamling/huggeri, tillates ikke.
b) Grad av utnytting: % - BYA = 35 %. Parkering inngår ikke i beregningsgrunnlaget.
c) Gesimshøyde/mønehøyde skal måles fra opprinnelig terreng. For bygninger med flate tak skal gesimshøyden være maksimum 10 m og for bygninger med saltak er maksimum gesimshøyde 8 meter og maksimum mønehøyde 12 meter, alt målt fra opprinnelig terreng.

| Beskrivelse av tomt

Stor avlang næringstomt på brutto ca. 12,2 da, hvorav ca. 8,7 da byggeområde og ca. 3,5 da skjermsone. Endelig areal fremkommer ved fradeling og opprettelse av målebrev. Kan bebygges med vel 3 000 m2 bygg.

| Budgivning

Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema. Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

| Offentlig kommunikasjon

Det er togstasjoner både i Spydeberg og på Knapstad.
Nærmeste bussholdeplass er Are Brug langs Spydebergveien, noen få hundre meter unna tomten. Herfra busser bl.a. til/fra Moss, Askim, Mysen og Oslo.

| Vedlegg til Salgsoppgaven

Reguleringsplan med vedtekter, planbeskrivelse og ROS-analyse.

| Lovanvendelse

Oppdraget
Meglers oppdrag reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Eiendommen
Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den/det er", jfr. avhendingsloven § 3-9.
Kjøper fraskriver seg, så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av avhendingsloven § 3-7, 3-8 og 3-9, andre regler om ansvar for uriktig og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven.
Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 18 måneder etter overtakelse.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen
Alle opplysninger i denne salgsoppgaven med vedlegg er tilrettelagt av megleren etter beste skjønn, men megleren tar ingen ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Kjøper må på egen hånd forsikre seg om at opplysningene er riktige og fullstendige. Megleren fraskriver seg ethvert ansvar for tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktig eller ufullstendig, samt tap som på annen måte måtte oppstå som følge av kjøpet.
Selger er ikke kjent med ufullstendigheter eller feil i rapporter e.l. som er utarbeidet av tredjemann.

Selger gir ingen garantier i forhold til praktiske eller økonomiske konsekvenser for Kjøper opp mot forurensing i grunn, forhold av arkeologisk interesse eller grunnforholdene på eiendommen i sin alminnelighet.

Salgsbetingelsene for øvrig
Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Utvidet forsikringssum dekkes av kjøper.

Dokumentavgift og tinglysningsgebyrer
Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på ca. 2,5% av kjøpesummen.

| Hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsregelverk
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og kjøper.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til kjøper på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av kjøper, skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis. Dersom kjøper er en juridisk person, plikter kjøper å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet. Firmaattest eller fullmakt må fremlegges samtidig som det inngis bud.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Med mistenkelig transaksjon menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende motmeglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Øivind Slangsvold

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: os@metra.no

Mobil: (+47) 40461800

Telefon: 404 61 800