Fakta om eiendommen

Type lokale


Lager/Logistikk

Areal

0 m2

Bruttoareal

0 m2

Kort om eiendommen

Nye lagerseksjoner i Dal Næringspark kun 15 minutter fra Jessheim 30 minutter fra Lillestrøm.
Perfekt som hobbyverksted, lagring av båt og bobil, og passer fint for lager for håndverksbedrifter.

Byggetrinn 1 er utsolgt og over 50 % av byggetrinn 2 er utsolgt.
Stipulert byggestart vinteren 2021/2022, byggetid er stipulert til ca. 6 mnd. Forventet ferdigstillelse 2. kvartal 2022 for byggetrinn 2 og 3. kvartal byggetrinn 3.

Bebyggelse

Bygget deles inn i seksjoner med moduler på 72 kvm. Størrelsen på seksjonen er fleksibel innenfor aksesystemet ( 72, 144, 216 kvm osv.). Se vedlagte tegninger som viser eksempel på inndeling.

Priser inkl. mva:
72 kvm: kr 1.230.000
144 kvm: kr 2.460.000 (endeseksjon med vinduer)

Ta kontakt for mer informasjon.

Beliggenhet

Dal Næringspark ligger 15 minutter fra Jessheim og Gardermoen og ligger rett ved E6.

Adkomst

Ta av ved Cirkel K bensinstasjon ved Dal og følg Industriveien til enden.

Innhold

Lagerseksjoner Øst AS leverer fleksible, isolerte lagerseksjoner. Seksjonene er ideelle for opplag av båt/campingvogn/bobil, hobbyverksted og lagerplass. Seksjonene har god plass til utstyr og verktøy. Lagerseksjonene har blant annet elektriske leddheiseporter med vinduer og fjernkontroll.
Det leveres hovedsikring på 32 amp. 3-fas og to 1-fase kurser i hver seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er stort skap med god plass til flere kurser.

Parkering

Parkeringsplass til hver seksjon iht. vedtekter for sameiet.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område; Dal næringspark - planid 023730300, vedtatt 11.12.19. Området N/F1--11 gnr/bnr 90/122, 148 m.fl. - ØRN Syd tillates forretninger, kontorer, industri, lager- og håndverksvirksomheter. Kontorer skal være tilknyttet næringsvirksomheten i planområdet. Av detaljer i reguleringsbestemmelser kan nevnes BYA til maksimalt 50% og maks byggehøyde 14 meter. Reguleringsbestemmelser er innhentet og ligger som vedlegg i prospekt.

Ventilasjon

Det leveres ikke ventilasjon.

Diverse

Sameiet vil opprettes av utbygger før bygget ferdigstilles.
Sameiet forsikrer bygningskropp. Seksjonseier forsikrer inventar.

Fra hovedbølet, som eiendommen blir fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form
av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen.

Mva registrert aksjeselskap med mva-pliktig virksomhet i seksjonen, kan etter overtakelse
motta en justeringsavtale for eventuell refusjon av merverdiavgift. Dette utgjør ca 10% av
kjøpesummen.

Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er
hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

OM LAGERSEKSJONER AS

Lagerseksjoner AS ble etablert i 2017 da en av gründerne selv trengte lagerplass og plass til hobbyvirksomhet etter å ha flyttet inn nytt hus i boligfelt. Kona var også lei av å se på campingvogna som tok plass på tunet. Det viste seg å bli dyrt å bygge bare for eget
behov, og idèen om et bygg med flere lagerseksjoner vokste frem. Det første bygget ble satt opp i Grimstad og ble altså bygget for å dekke eiernes egne plassbehov til lager og hobby.

Det viste seg raskt at det var flere med samme behov og dermed oppstod begrepet Lagerseksjoner og Lagerseksjoner.no .

Lagerseksjoner AS er i dag landets største leverandør av lagerseksjoner, og har siden oppstart solgt og levert over 400 seksjoner fra Lillesand i sør til Trondheim i nord. I 2021 forventer vi å overlevere ca. 200 lagerseksjoner til våre kunder.

Selskapets eiere har bred bakgrunn fra entreprenør, eiendomsutvikling og prosjektadministrasjon. Vår målsetning er å identifisere gode tomteområder for plassering av våre bygg og lage både kjøpsprosess, overtakelse og videre drift gjennom sameie på
en best mulig måte for våre kunder. Vi gjennomfører omfattende
og sertifiserte kundeundersøkelser etter hvert prosjekt, og det er
gledelig at vi har oppnådd svært høy score på disse.

Eiendommen skal fradeles og får eget gårds- og bruksnummer. Utskrift fra grunnbok for nåværende eiendom er innhentet og kan fremvises på forespørsel. Eiendommen overtas uten pengeheftelser. Nåværende pengeheftelser slettes for selgers regning ved overtagelse. Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. Tinglyste heftelser følger over på eiendom som skal skilles ut. Følgende heftelser er registrert og vil ikke bli slettet:

- dokumentnr 2014/1045407 Erklæring/avtale.
- dokumentnr 2016/1186231 Bestemmelse om vann/kloakkledning.
- dokumentnr 2019/ 825724 Bestemmelse om veg.
- dokumentnr 2020/3180439 Bestemmelse om veg.
Utskrifter av servitutter er innhentet og kan utleveres på forespørsel.

Standard

Bygget er isolert. Innvendig fri høyde til takplater er 6 meter. Underliggende dragere ligger i aksene. Selvbærende takplater i stål. Ytter- og innervegger i isolerte sandwichelementer. Brannklasse på vegger mellom seksjonene på 30 min. (EI30).

Gulvoverflate er støvbundet betong. Betongbrystning ca. 100 cm over gulv.

Det leveres utvendig belysning montert på fasade. Det blir nummerering over porter. Mulighet for felles informasjonsskilt på endevegg iht. sameiets vedtekter.
En elektrisk leddheisport med b x h = 4m x 4,3m pr. seksjon. Port leveres med vindu og en fjernkontroll.

Det leveres røropplegg til toalett og vann til hver seksjon. Eventuell vanntilkobling, intern vannmåler for seksjonen og sanitærutstyr er tilvalg.

Det leveres underfordelingsskap for strøm og trekkerør til fiber, hovedsikring på 32 amp. 3-fas og to 1-fase kurser i hver seksjon. En går til lys og den andre går til port og et stikk ved døren. Det er stort skap med god plass til flere kurser. Egne strømmålere for hver seksjon i teknisk rom Videre leveres grunnbelysning og ett stikk ved port. Det leveres 3kW elektrisk vifteovn med termostatstyring.

Det leveres adresserbart brannvarslingsanlegg med direkte varsling til vaktselskap eller
brannvesen.

Beskrivelse av tomt

Flat opparbeidet og asfaltert tomt. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjoneringsbegjæring/sameievedtekter. Tomten skal fraskilles fra gnr 90 bnr 148 og vil få nytt gnr og bnr.

Overtakelse

Det er forventet oppstart bygging sommeren 2021 med overtakelse fjerde kvartal 2021. Det tas forbehold om endelig godkjennelse i kommune.

Lovanvendelse

Ved kjøp av eiendommen må kjøper i tillegg betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Dette utgjør et tillegg på 2,5% av tomtekostnad. Tomtekostnad er estimert til kr 315.000,- for enkelseksjon og kr 630.000,- for endeseskjon.

Ved salg vil vår standard kjøpekontrakt bli benyttet. Lov om avhending av fast eiendom vil bare i begrenset utstrekning kunne påberopes av Kjøper. Kontrakten kan gjennomgås etter nærmere avtale med megler. Dersom Kjøper ønsker å reservere seg mot noen av bestemmelsene i kjøpekontrakten må dette uttrykkelig fremkomme av budet.

Ved salg av eiendom:
Det forutsettes at interessenter gjennomgår alle opplysninger i prospektet grundig, foretar egne undersøkelser herunder besiktigelse av Eiendommen og-, dersom interessenten ikke anser seg selv som tilstrekkelig bygningskyndig, undersøker eiendommen nøye sammen med egen bygningskyndig representant. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor Selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av Eiendommen.

Kjøpekontrakten forutsetter at Eiendommen overtas i den stand som den var i ved Kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse.
Ved en eventuell mangelsvurdering fravikes avhendingsloven § 3 9, slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel
- dersom Selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser under denne kontrakt,
- dersom Selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-7, eller
- dersom Selger har gitt uriktige opplysninger, jf. reguleringen i avhendingsloven § 3-8.

Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven § 3-9 siste punktum, tilligger etter dette Kjøper.

For så vidt gjelder rapporter fra tredjemenn som gjelder Eiendommen (tekniske rapporter, grunnanalyser, takster etc.), og som er vedlagt denne kontrakt og/eller fremlagt av Selger i forbindelse med transaksjonen, så er Selger ukjent med ufullstendigheter eller feil i dokumentene. Skulle dokumentene likevel vise seg å være ufullstendige eller inneholde feil, så fravikes prinsippene i avhendingsloven § 3-7 og § 3-8, slik at Selger bare svarer for eventuelle feil som Selger selv likevel hadde faktisk kunnskap om.

Eventuelle uriktige angivelser av Eiendommens arealer (utvendige og innvendige) skal ikke under noen omstendighet kunne påberopes av Kjøper som grunnlag for mangelskrav.

Reklamasjonsfristen etter Avhl. § 4-19 (2) settes til 1 og 3 år etter overtagelse i tråd med den regulering som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger avgir de kontraktsgarantier som følger av vår standard kjøpekontrakt.

Selger kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for indirekte tap, jf. prinsippene i avhendingsloven § 7-1 (2). Selgers samlede ansvar til å betale erstatning og/eller prisavslag ved mangler er begrenset oppad til et beløp som utgjør 10 % av kjøpesummen. Dog slik at kjøper ikke kan fremme krav dersom det samlede kravet er mindre enn 3 % av kjøpesummen. I vurderingen av om det samlede krav overstiger dette minstebeløpet, skal det ses bort fra enkeltkrav under 1 % av kjøpesummen.

Kjøpere som er aksjeselskap med momspliktig virksomhet i seksjonen overtar Selgers justerings-/tilbakføringsforpliktelser og -rettigheter (m.h.t. merverdiavgift) tilknyttet Eiendommen. Det skal inngås en egen avtale om kjøpers overtagelse av selgers justeringsforpliktelse.

Interessenter oppfordres til å kontakte revisor/advokat i forhold til spørsmål vedrørende skatter og avgifter i forbindelse med kjøpet før bud inngis.

Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens § 18 og i tilfelle inngi melding til Konkurransetilsynet. Risikoen for eventuelle konkurranserettslige beføyelser tilligger i sin helhet Kjøper og vil ikke begrense Kjøpers forpliktelser overfor Selger.

Salgsbetingelsene forøvrig:
Budgiver oppfordres til å benytte vedlagte budskjema.
Budgiver er innforstått med at Selger når som helst kan avslå eller akseptere et hvilket som helst bud uten nærmere begrunnelse. Likeledes er bud bindende når det er kommet til Selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Meglers kontraktsmal vil ligge til grunn for avtalen.

Megler er forsikret via Norges Eiendomsmeglerforbunds avtale med tillegg hos Tryg Forsikring.
Formuesansvarsforsikringen utgjør til sammen kr 65 millioner pr formidling pr skadetilfelle. Dersom Kjøper, eller f.eks. Kjøpers bank, ønsker utvidet forsikringsdekning må megler få beskjed om dette i god tid før oppgjøret skal finne sted. Den part som ønsker utvidet forsikringsdekning dekker merkostnaden dette innebærer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendomsmeglerlovens § 6-7 er fraveket ved oppdraget, og det legges til grunn av Kjøper bør og vil gjennomføre egne grundige undersøkelser.
Megler har benyttet sin rett til å fravike eiendomsmeglerlovens §§ 4-4, 6-2, 6-9 (2), 6-9 (3), 6-10, 7-1 og 8-8 samt forskriftens fravikelige regler i næringsmegling om budfrister, - skriftlighet, legitimasjon og innsyn i budjournal. Kjøper kan ved forespørsel få innsyn i budjournal i anonymisert form.
Informasjon i dette prospekt er gitt av Selger, offentlige instanser eller Selgers rådgivere. Verken Selger eller Megler påtar seg noe ansvar for mulige feil eller mangler ved prospektet utover de som er konkret er nevnt ovenfor.

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Byggemåte / Konstruksjon

Beskrivelse av tekniske standard og informasjon gitt i dette prospekt og leveransebeskrivelse, samt annen informasjon fremlagt i forbindelse med salget, forutsettes gjennomgått og kontrollert av kjøper før bindende bud gis. Bygget er godkjent til bruk som lager og garasje.

Bygget er prosjektert iht. gjeldende forskrifter (TEK 17), og er godkjent som lagerbygning/garasje. Bygget er beregnet for normal brannbelastning (50 - 400 MJ/m2), og for temperatursone 5 - 15 C . Alle opplysninger i salgsprospektet er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige uten å forringe den generelle standarden. Det tas også forbehold om feil i prospekt. For øvrig selges eiendommen i henhold til avhendingslovens bestemmelser.

Det tas forbehold om endelig ferdigstillelsesdato og godkjennelse fra kommunen.

Ta kontakt for å sikre deg egen seksjon i Dal Næringspark kun 15 minutter fra Jessheim.

Oppvarming

Bygget er isolert iht Byggeforskrift for innetemperatur 10 - 15 grader. Til oppvarming settes det inn en elektrisk vifteovn som også kan benyttes ved opphold i lokalet.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kontakt

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
på denne eiendommen

Roy Hugo Øren

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: roy@metra.no

Mobil: +47 928 16 111

Torkil Krange

Næringsmegler
salg/utleie

Mail: torkil@metra.no

Mobil: +47 970 93 125