Fakta om Sarpsborg

Innbyggere: 58327

Antall bedrifter: 2079

Antall næringsbygg 2020: 2063

Netto etablering bedrifter 2020: 125

Netto etablering næringsbygg 2020: - 6

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 168

Antall handelsbygg: 216

Antall industribygg: 359

Antall terminal- og logistikkbygg: 452

Antall servering- og overnattingsbygg: 131

Antall undervisningsbygg: 184

Antall religion- og kulturbygg: 202

Antall helsebygg: 48

Antall andre: 303

Topp 10 bransjer

Varehandel : 466 (22.4%)

Tjenesteyting: 378 (18.2%)

Bygg- og anlegg: 309 (14.9%)

Helse og sosialtjenester: 248 (11.9%)

Oms. Og drift av faste eiendommer : 121 (5.8%)

Overnattings- og serveringsvirksomhet: 94 (4.5%)

Industri: 91 (4.4%)

Undervisning: 82 (3.9%)

Informasjon og kommunikasjon: 73 (3.5%)

Transport og lagring: 70 (3.4%)

kontor

Kontor

Kontormarkedet for Sarpsborg er spredt over store deler av kommunen. Bydelen Grålum har vært et satsningsområde for utviklerne den siste 10-årsperioden og dette området representerer i dag hovedvekten av kontorarbeidsplasser i Sarpsborg. Grålum har beliggenhet ca. 3 km utenfor sentrum, og naturlig attraktivitet med sin beliggenhet tett på E6. Området har over tid hatt lokalpolitisk aksept for videre utvikling og gjennomgått flere reguleringsprosesser i senere år, og dette har resultert i nybygg og nyetablering av kontorleietakere i kommunen.

Den positive effekten av dette er selvfølgelig etablering av et vesentlig kontorarbeidsmiljø med mange spennende leietakere, men samtidig med konsekvenser for en ønsket utvikling av sentrumsområdet. Flere større kontorbygg med høy standard og umiddelbar nærhet til E6 har klart å tiltrekke seg solide, kjente og stabile leietakere til høye leiepriser. Området har relativt dårlig kollektivdekning, men desto bedre tilgjengelighet med bil. Dette er ikke i tråd med politiske ønsker, men en realitet i forhold til folks faktiske bosettingsmønster.

Planene for videre utbygging i Sarpsborg er store og mulighetsstudier for større bydelsprosjekter både på Hafslund, Grålum og ikke minst i Sarpsborg sentrum er blitt presentert.

Gjeldende nasjonale politiske retningslinjer setter sentrumsområdene i fokus og vi ser at antall nybyggprosjekter i sentrum endrer seg i positiv retning. Offentlige leietakere skal som utgangspunkt søke seg til sentrumsområdene og det bygges p.t. flere nye arealer til disse i sentrum, i større prosjekter som vil huse leietakere fra privat sektor i tillegg. Leieprisnivået i sentrum har over tid representert lavere nivåer enn for Grålum, men økt aktivitet og flere nybyggprosjekter øker interessen blant leietakerne og betalingsviljen for sentrum. I en mellomstor by som Sarpsborg er det naturlig at arbeidskraften hentes fra store geografiske områder. For en vellykket utvikling av arbeidsplasser i sentrum kreves velfungerende løsninger kollektivtilbud og parkeringsdekning og kommunen jobber med flere planer for parkeringshus for sentrum. Det forventes større aktivitet og etablering av arbeidsplasser i sentrum i tiden som kommer.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

Sarpsborg, i likhet med andre sammenlignbare mellomstore byer, bærer preg av oppsamling av handelstilbud desentralisert fra sentrum og bilbasert handel med store og kjente varehus som etablerer seg nær E6 - gjerne i bigbox-formater. Handels- og forretningsområdet «Tunejordet» har i lengre tid vært et satsingsområde for etableringer i nybygg og flere gårdeiere investerer betydelig i renovering av eksisterende handelseiendommer. Det er i dette området man ser distriktets høyeste leiepriser, noe som også viser seg gjennom lav ledighet.

Sentrumsområdet og handel i bygatene bærer preg av desentralisering av større handelsområder samt byens kjøpesentre med oppsamling av handelstilbud. Gårdeiere forteller om høyere ledighet, men samtidig at det i disse dager legges mye ressurser i arbeidet med å løfte aktivitetsnivået i bykjernen. Til tross for at vellykket handel i gågata har vist seg å være en hard nøtt å knekke, beskriver flere eiendomsbesittere sentrum som et fremtidig satsningsområde, da gjerne med utgangspunkt i boligbygging og i større grad etablering av kontorarbeidsplasser i sentrum.

Vi opplever jevnlig større transaksjoner som tyder på at gårdeiere fortsatt anser områdene rundt gågata som en fornuftig investering og at de ser positivt på mulighetene for fremtidig vekst i sentrumskjernen. Dette er et perspektiv Metra Næringsmegling deler. Aktører i eiendomsbransjen poengterer at økt aktivitet i sentrum fordrer oppgradering og utvikling av bygningsmassen, slik at man oppnår høyere standard, mer tilrettelagte arealer og flere tidsmessige løsninger enn man ser i dag. De fleste av byens restaurant- og utelivskonsepter er etablert i gågata, noe som lenge har bidratt til å holde liv i sentrum etter arbeidstid.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

Sarpsborgs best betalende leietagere på lager- og logistikkeiendom finner man i områdene rundt Bjørnstad og Grålum. Med umiddelbar nærhet til E6 og en svært sentral beliggenhet i Østfold, er dette naturlig. Gårdeiere forteller om økt etterspørsel etter mellomstore kombinasjonsbygg og at leietagere i dette segmentet betaler godt for tilrettelagte lokaler.

Etterspørsel og prispress i områder nord for Sarpsborg og nærmere Oslo tiltar i høyt tempo, og dette medfører at leietakerne utvider aktuelt geografisk nedslagsfelt, noe som får betydning for Sarpsborg og tilliggende områder.

Sarpsborg og Grålum har meget gode kvaliteter med tanke på sentral plassering i Østfold og god infrastruktur med E6. Området har fortsatt ubebygde arealer gjennom både eldre og nyere reguleringsplaner som gir muligheter for nyetableringer i tiden som kommer.
I likhet med lager- og logistikkmarkedet i Halden er også en stor andel av de største lagerbrukerne selv eiere av logistikkbygg som benyttes i egen virksomhet. Tendensen er sterkest på Kampenes som er et etablert industri- og lagerområde. Tilbudet her styrkes ytterligere ved at det nå er under planlegging og bygging et betydelig antall lagerseksjoner for salg til mindre aktører.

Ledigheten i lager- og logistikksegmentet er svært lav og et resultat av den generelle tilgjengeligheten i dagens marked. Få nye områder forberedes for nybygging og det er heller ingen større planer for omreguleringer i Sarpsborg p.t.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie