Fakta om Moss

Innbyggere: 50503

Antall bedrifter: 2016

Antall næringsbygg 2020: 1501

Netto etablering bedrifter 2020: 116

Netto etablering næringsbygg 2020: -16

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 112

Antall handelsbygg: 205

Antall industribygg: 152

Antall terminal- og logistikkbygg: 274

Antall servering- og overnattingsbygg: 87

Antall undervisningsbygg: 108

Antall religion- og kulturbygg: 110

Antall helsebygg: 40

Antall andre: 414

Topp 10 bransjer

Varehandel: 520 (25.8%)

Tjenesteyting: 370 (18.4%)

Helse og sosialtjenester: 225 (11.2%)

Bygg og anlegg: 210 (10.4%)

Oms. Og drift av faste eiendommer: 135 (6.7%)

Overnattings- og serveringsvirksomheter : 94 (4.7%)

Industri: 84 (4.2%)

Informasjon og kommunikasjon : 76 (3.8%)

Transport og lagring: 72 (3.6%)

Undervisning: 51 (2.5%)

kontor

Kontor

Siden forrige utgave av Metra-rapporten er status relativt uendret, hvor vi ser at mange av de ferdigstilte kontorbyggene har flere solide og store aktører både fra det offentlige og private. Hos disse selskapene står naturligvis krav om høy standard og klimaprofil i fokus. Disse egenskapene er ettertraktet og medvirker til lav ledighet i disse nybyggene. Dette er også en trend vi forventer vil opprettholdes, da leietakers krav til standard og klimaprofil er økende hos større leieaktører.

Prisene har holdt seg stabile mot økende. Eksisterende kontorarealer har ofte behov for oppgraderinger og tilpasninger. Dagens byggekostnad, gjør at leieprisene må økes for at lønnsomheten til gårdeierne skal opprettholdes.

Vi ser også at det er økende etterspørsel etter kontorareal i Moss sentrum. Etablering i sentrumskjernen med gangavstand til tog og bussterminal vil gjøre bedriftene mer attraktive for ansatte. Ferdigstillelsen av nye Moss stasjon med hyppigere avganger, vil forsterke denne effekten.

Kontorarealer på industriområdene, uten tilhørende lager, har fortsatt stor ledighet. Selv om nærhet til E6 og god infrastruktur er viktige punkter, så kommer dette oftest i annen rekke for rene kontorbrukere.

Generelt sett har kontormarkedet i Moss fortsatt oppside, både med hensyn på leienivå og arealetterspørsel. Det nye dobbeltsporet og under 30 minutters reisevei til Oslo, vil føre til at flere virksomheter vil vurdere lokalisering i Moss, med økt tilgang på arbeidskraft (pga stor tilflytning) og med kontorpriser godt under Oslo markedet.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

Trenden viser en økt interesse for Moss sentrum og sentrumskjernen når det kommer til handel, service og serveringskonsepter. Innflyttere fra Stor-Oslo som tidligere har drevet butikkvirksomhet eller serveringskonsepter, ser mot Moss sentrum. Den store satsningen til Höegh Eiendom på Verket og Fauna Eiendoms satsing i Møllebyen og sentrumskjernen, bidrar positivt til den økte interessen for etablering her. Det er også positivt for sentrum at utvikling av boliger ferdigstilles slik at innbyggerantallet i sentrum øker. Dette bidrar igjen til økt bruk av handels- og serveringstilbudet.

Det er fortsatt bilbasert handel som dominerer handelen i Moss. To større kjøpesentra utenfor sentrum med enkel tilkomst og gratis parkering trekker et stort publikum. Bigbox-handelen på Høyda er distriktets mest trafikkerte handelsområde og med høy arealomsetning. Leieprisene i området er tilsvarende – stabile og på nivå med øvrige bigbox-områder i Østfold/Follo.

Leieprisene som oppnås i sentrum er lave men stigende. For mange av sentrumslokalene vil det kreve betydelige oppgraderinger og tilpasninger for å oppnå høyere attraktivitet og leiepriser.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

Etterspørselen etter denne typen lokaler er sterkt voksende i distriktet. Flere større nasjonale og internasjonale aktørene er i ferd med å etablere seg i Mossedistriktet med vesentlige investeringer og lange kontrakter, noe som gjenspeiler troen på Moss som et strategisk logistikknutepunkt. Her oppnår man nærhet til Indre Østfold, Moss havn, riksgrensen og Oslo.

Store næringsparker i Moss, Våler, Rygge og Råde er utsolgt i «rekordfart» og etterspørselen er betydelig høyere enn tilbudet.

Tomteprisene har mer enn fordoblet seg på kort tid, noe som igjen fører til et press på leieprisene på logistikkbygg. Moderne bygningsmasse i dette segmentet har tilnærmet null ledighet. Eldre bygningsmasse har noe høyere, men fortsatt lav ledighet.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie