Fakta om Halden

Innbyggere: 31459

Antall bedrifter: 1061

Antall næringsbygg 2020: 825

Netto etablering bedrifter 2020: 39

Netto etablering næringsbygg 2020: 42

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 67

Antall handelsbygg: 131

Antall industribygg: 165

Antall terminal- og logistikkbygg: 131

Antall servering- og overnattingsbygg: 63

Antall undervisningsbygg: 84

Antall religion- og kulturbygg: 71

Antall helsebygg: 33

Antall andre: 80

Topp 10 bransjer

Varehandel: 213 (20.1%)

Helse og sosialtjenester : 154 (14.5%)

Tjenesteyting: 157 (14.8%)

Bygg og anlegg: 130 (12.3%)

Transport og lagring: 66 (6.1%)

Overnattings og serveringsvirksomheter: 65 (6.1%)

Oms. Og drift av faste eiendommer : 54 (5.1%)

Industri: 54 (5.1%)

Informasjon og kommunikasjon: 40 (3.8%)

Undervisning : 30 (2.8%)

kontor

Kontor

Halden sentrum har relativt stabile kontorleietakere og lav ledighet, og vi anser at leieprisene i de mest attraktive byggene med den høyeste standarden ligger på nivå med Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. For eldre kontorbygg eller bygg som ligger i «randsonen» av sentrum virker leienivået å ligge noe under sammenlignbare arealer i nabobyene.

Volumet på kontormarkedet i Halden er imidlertid betydelig mindre enn de øvrige byregionene i Østfold, og vi tror at det skal relativt lite nybygging til før det vil slå ut i høyere ledighet i eksisterende bygg.

Gårdeiere med kontorarealer av høy standard bekrefter lav ledighet med solide leietakere.

Sistnevnte ser nytten av å prioritere tilrettelagte lokaler fremfor kostnadsbesparelser. Dette er sammenlignbart med områder syd for Oslo.

Det skal etableres ny brannstasjon for Halden kommune ved «Kunnskapsparken» på Remmen. I dette området er det ledige tomter og arealer for næringsutvikling. Vi tror at dette området vil bli mer attraktivt og at det med tiden kommer flere kontorbygg her. Denne beliggenheten blir også mer attraktivt for nye leietakere, ettersom sentrumsparkering er i ferd med å bli vanskeligere.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

I lang tid har det blitt satset på å utvikle bilbaserte handelsområder i Halden. Det er blitt etablert bigbox-konsepter utenfor sentrumskjernen på Svinesundsparken handelsområde, men man har også klart å bevare slik handel i sentrum. Her med Høvleriet handelsområde i spissen.

Gågaten i Halden består hovedsakelig av mindre, lokaleide forretninger. Den sydlige delen av gågaten ved Halden Torg anses som noe mer attraktiv enn nordsiden rundt Busterudparken.

Det er likevel aktivitet i de fleste lokalene på nordsiden, og vi mener at prisnivået ligger på et moderat til lavere nivå sammenlignet med byene i Nedre Glommaregionen.

Nordsiden har imidlertid fått et betydelig løft ved kommunens satsing på nytt bibliotek og kino i «Skofabrikken». Det er også igangsatt en privat satsing på kultur og kreative yrker med «Kulturhuset». Dette er positivt for hele nordsiden og vil føre til økt aktivitet og økte leiepriser på sikt.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

Det er etablert noen moderne lager- og logistikkbygg rundt Svinesundparken som ligger mot E6. Utover dette er arealene for lager og logistikk ofte eldre og litt umoderne. Byggene innenfor segmentet har lavere leienivå enn sammenlignbare bygg i nabobyene. Markedet for mindre lagerarealer er godt. Leietakerne er ofte mindre, lokaleide bedrifter eller privatpersoner som har behov for ekstra lagringsplass.

Etterspørselen etter denne type arealer er stabilt god, og eiendomsbesittere som driver utleie i dette segmentet forteller om lav ledighet og gode leiebetingelser.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie