Fakta om Fredrikstad

Innbyggere: 83885

Antall bedrifter: 3128

Antall næringsbygg 2020: 1832

Netto etablering bedrifter 2020: 143

Netto etablering næringsbygg 2020: 28

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 195

Antall handelsbygg: 325

Antall industribygg: 399

Antall terminal- og logistikkbygg: 378

Antall servering- og overnattingsbygg: 107

Antall undervisningsbygg: 169

Antall religion- og kulturbygg: 74

Antall helsebygg: 55

Antall andre: 130

Topp 10 bransjer

Varehandel: 697 (22.3%)

Tjenesteyting: 631 (20.2%)

Bygg- og anlegg: 425 (13.6%)

Helse og sosialtjenester: 355 (11.3%)

Industri: 184 (5.9%)

Oms. Og drift av faste eiendommer: 161 (5.1%)

Overnattings- og serveringsvirksomhet: 158 (5.1%)

Informasjon og kommunikasjon: 111 (3.5%)

Transport og lagring: 108 (3.5%)

Kulturell virksomhet: 91 (2.9%)

kontor

Kontor

Vellykkede restaureringsprosjekter og fokus på nybygg i sentrumskjernen er i stor grad med på å sørge for at Fredrikstad er byen blant nabobyene som har de høyeste leieprisene på kontorer.

Utleiemarkedet i Fredrikstad sentrum har hatt en svært god og vedvarende utvikling i mange år, med velfungerende og vosende markeder. Gjennomsnittlig leie for nye og tilpassede kontorlokaler ligger aller høyest ved bygg med nærhet til elven og på Værste-området.

Vi har de siste årene hatt en storsatsning på sentrumsutvikling, og nye kontorbygg har raskt blitt fylt opp. Frem til nå har markedet også absorbert lokalene som blir ledige når leietakere flytter i nye eller restaurerte bygg. På Værste satses det stort og i tiden frem mot 2025 er det planlagt ytterligere 7.500 kvm kontorarealer, i tillegg til handel og bevertning på bygulvet.

Leietakere betaler relativt godt for lokaler i sentrumskjernen, også eldre lokaler, men av god standard. Ønske om å være nær det myldrende bylivet i Fredrikstad veier tungt.

Området langs FV109, fra Hassingen til og med Dikeveien, er også attraktivt for store kontorbrukere som gjerne er avhengige av gode parkeringsforhold og nærhet til E6.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

Ikke overraskende finner vi de høyeste leieprisene for handel i Fredrikstad sentrum. Det er ingen tvil om at gårdeiere, med Cityplan i spissen, samt en velfungerende næringsforening, har gjort mye riktig når det gjelder sentrumsutvikling og byplanlegging.

De høyeste leieprisene finner man innenfor triangelet Torvet, vestre del av gågaten og Nygaardsplassen, der kafé/bevertning og utelivskonsepter ofte står for det høyeste leienivået.

Ledighetsratene for butikk og bevertningslokaler på bygulvet i dette området har de siste årene vært lave og synkende, og det har resultert i en markant reprising av leienivåene.

På Værstetorvet er det under bygging kjøpesenter i kombinasjon med bolig, og det vil tilføres ytterligere 25 000 kvm handelsarealer i markedet høsten 2024.

Det meldes om høy forhåndsutleie i senteret, og de følger planlagt takt som tilsier at alle lokaler er utleid ved åpning. Det blir spennende å se om dette medfører ledighet og mindre etterspørsel i Torvbyen og Dikeveien.

Nærings- og handelsområdet beliggende langs FV109/Stabburveien og Dikeveien har i mange år fortsatt å vokse. Vi ser i dag at flere av de store kjedene etterspør mindre butikkareal enn tidligere, men det har ikke medført økt ledighet.

Vi opplever også at fylket strammer inn og er mer restriktive for detaljhandel og peker på at det kun skal være salg av store varegrupper/kapitalvarer i dette området.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

Med sin umiddelbare nærhet til Borg havn, en av Østlandets mest trafikkerte havner og den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla, er det naturlig at Øra industriområde er attraktivt. Området er på over 2.000 da, og har vært under utvikling i en årrekke, noe som ser ut til å fortsette. På området er det ca. 180 bedrifter som samlet omsetter for ca. 10 milliarder kroner.

Vi ser en klar tendens til at interessen for typiske industrilokaler er økende, og flere ønsker å kjøpe lokaler til egen virksomhet. På logistikksiden konkurrerer området med beliggenheter langs E6 og nærhet til Oslo, men den umiddelbare nærheten til Borg havn gjør at attraktiviteten til området opprettholdes også i logistikksegmentet.

Det er generelt lav ledighet på Øra, men flere av de eldre byggene har en kontor andel som er større enn det markedet i dag etterspør, og disse lokalene er vanskelig å leie ut og blir ofte stående ledig over tid.

Vi ser også at det er mye utleie av lager og industrilokaler i eldre industribygg i Fredrikstad, ofte oppdelt i mindre seksjoner. Betalingsvilligheten for slike lokaler er mindre, noe som også kommer av at eiendomsmassen i dette segmentet ofte er av eldre og enklere standard.

Etterspørselen etter næringstomter er stor, men det er få ledige tomter i markedet. Det er derfor på sin plass at Viken Park, med nærhet til E6, blir ferdig regulert og kan tilby næringstomter i området.

Markedet for minilager og salg av næringsseksjoner er også i stor vekst og har absorbert eldre næringsbygg og næringstomter i sin vekst.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie