Fakta om Follo

Innbyggere: 100858

Antall bedrifter: 3847

Antall næringsbygg 2020: 2246

Netto etablering bedrifter 2020: 135

Netto etablering næringsbygg 2020: 25

Næringsbygg

Antall kontorbygg: 138

Antall handelsbygg: 251

Antall industribygg: 235

Antall terminal- og logistikkbygg: 516

Antall servering- og overnattingsbygg: 100

Antall undervisningsbygg: 425

Antall religion- og kulturbygg: 212

Antall helsebygg: 77

Antall andre: 292

Topp 10 bransjer

Varehandel: 982 (25.53%)

Tjenesteyting: 792 (20.59%)

Bygg- og anlegg : 562 (14.61%)

Helse og sosialtjenester: 403 (10.48%)

Oms. Og drift av faste eiendommer: 180 (4.42%)

Informasjon og kommunikasjon : 174 (4.42%)

Overnattings- og serveringsvirksomheter: 149 (3.87%)

Transport og lagring: 133 (3.46%)

Industri: 116 (3.02%)

Undervisning: 110 (2.86%)

kontor

Kontor

Det er generelt lav kontorledighet i Follo, men med lokale forskjeller. Utbyggingen av stasjonsbyene er godt i gang. Ski befester posisjonen som regionsenter og har klart høyest snittleie. Dagens kontormarked, med gangavstand til kollektivknutepunkt, er begrenset, noe som resulterer i stort press fra aktører og økende leiepriser.

Transformasjon med vekt på boligutbygging gjør at trenden forventes å øke i tiden fremover. Planer for høykonsentrert kontorbebyggelse på vestsiden av nye Ski stasjon vil gi bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Storsatsing på sentrumsutvikling og
åpning av nye Follobanen i desember 2022 vil knytte byen enda nærmere hovedstaden. Kun 12 minutters reisetid vil gi Oslobaserte bedrifter mulighet for å rette blikket sydover i større grad enn tidligere.

Tidligere enbrukerbygg på Mastemyr er konvertert til store kontorfellesskap. Eksempelvis er IBM’s tidligere hovedkvarter nå fylt opp av 170 ulike leietakere. Prosessen er imidlertid ikke fullbyrdet og det er fortsatt ledige arealer i området rett syd for kommunegrensen mot Oslo.

Leiepriser for kontorer i Follo syd (Ås/Vestby) ligger klart lavere enn i nord. Dette som resultat av at området domineres av aktører innen lager, logistikk og industri.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Stabil

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
handel

Handel

Varehandel i Follo er fortsatt knyttet opp mot etablerte kjøpesentre, samt bilbasert handel rundt Vestby og Vinterbro. Dette har gitt negative konsekvenser for aktører i bykjernen. Handlegater i Drøbak, Ski og Ås har slitt med å tiltrekke seg kunder, men ting kan være i ferd med å snu.

I forbindelse med storstilte utbyggingsplaner har kommunene i sentrumsplaner satt krav til utforming av aktive bygulv som kan vekke sentrum til live igjen. Tilrettelegging for restauranter, kaféer, møteplasser og kulturelle opplevelser og for parkerings-
arealer som erstattes av torg, vil bidra til å revitalisere Follobyene.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie
lager

Lager og logistikk

Follo forsterker posisjonen som en av landets viktigste logistikkdestinasjoner. Næringsparkene ved Vestby og Vinterbro er i ferd med å fylles opp og det er svært begrenset med ledige tomteområder.
Oslo Logistikkpark Drøbak med 550 mål tomt har et utviklingspotensial på rundt 190.000 kvm.

Næringsparken har landet flere store kontrakter og vil i løpet av få år gi et solid tilskudd til områdets attraktivitet. Planlagt konvertering av næringsparker som Langbakken (Ås) og Ellingsrud (Ski) vil gi ytterligere press på eksisterende områder. Nærhet til et godt utbygget veinett og knapphet på tilgjengelighet har gitt et stort løft i tomtebelastning.

Snittleie 2020

Snittleie 2019

Forventet fremtidig leie

Økende

Ledighet

%
Høy leie
Middels leie
Lav leie